Jonosrot 2017

Aronno
  • 1 Jonosrot 5:03
  • 10 Ure Geche 6:33
  • 2 Hoteo Pare 5:36
  • 3 Esho Shamolo Shundoro 4:32
  • 4 Bhoyer Abhash 7:13
  • 5 Eto Daki 4:34
  • 6 Kal Bhoirobi 4:24
  • 7 Pathor 3:47
  • 8 Shey Jeno 5:25
  • 9 Mon Buro 5:07