Jaatishshor 2013

Jaatishshor
  • 1 Mon 4:08
  • 10 Jaatishshor 9:39
  • 2 Jaat Gelo 5:33
  • 3 Shopno 3:43
  • 4 Nishithe Jaiyo 3:47
  • 5 Dhol Baje 4:55
  • 6 Megher Dine 5:57
  • 7 Tomar Duchokhe 5:03
  • 8 Khachar Bhitor 7:52
  • 9 Bilap 4:41