Oshim Shunnotay 2019

Shahrin Shahriar
 • 1 Nishchup Prohor 5:30
 • 10 Tomar Shimanay 4:59
 • 11 Oshim Shunnotay 3:34
 • 12 Fele Asha Shomoy 4:44
 • 2 Amar Jogot 3:13
 • 3 Shadhin Akash 4:13
 • 4 Ami Ke 3:26
 • 5 Parbeki Firie Dite 5:20
 • 6 Durer Thikanay 5:35
 • 7 Ami Ami Tomake 4:26
 • 8 Amar Firey Asha 5:40
 • 9 We Want Revolution 4:50