Porodeshi Megh 2016

Himani Mazumder
  • 1 Uchaton Mon 6:11
  • 10 Suduro Priyotomo 5:58
  • 2 Tepantarer Mathe 5:38
  • 3 Ami Ki Shukhe 7:15
  • 4 Srijana Chande 4:51
  • 5 Amar Noyone 6:05
  • 6 Eki Oporup 5:03
  • 7 Porodeshi Megh 4:40
  • 8 Keno Kadey Poran 4:49
  • 9 Dola Lagilo 3:37