Fuler Mormo Jante Hoy 2009

Tuntun Fakir O Nahid Hasan
  • 1 Bhaber Udoy Jedin Hobey 10:30
  • 10 O Mon Kor Sadhona 5:58
  • 2 Ay Go Jai Nobir Diney 7:17
  • 3 Nobi Na Chinle Sheki 6:44
  • 4 Por Re Dayemi Namaz 8:04
  • 5 Manush Lukalo Kon Shohore 5:00
  • 6 Jaan Ga Poddo Nirupon 7:47
  • 7 Fuler Mormo Jante Hoy 7:43
  • 8 Diner Bhab Jedin Udoy Hobe 9:03
  • 9 Jar Bhabe Muraichi Matha 6:23