Lalon Returns 2008

Bimol Baul
 • 1 nMn Intro 0:50
 • 10 Khomo Oporadh 5:46
 • 11 nMn Outro 3:38
 • 2 Itor Pona 4:52
 • 3 Gere Khepa 4:07
 • 4 Shohoz Manush 4:39
 • 5 Zaat Gelo 4:21
 • 6 Rosher Roshik 3:03
 • 7 Shaem Er Prem 5:24
 • 8 Ochin Pakhi 6:26
 • 9 Shader Peari 5:03