ROG 2015

Savagery
  • 1 Rog 7:20
  • 2 Nirbashon 5:08
  • 3 Shadhinota 5:19
  • 4 Shoishob 5:41
  • 5 Majhi 6:11
  • 6 Dirty Politics 5:25
  • 7 Proshner Araley 6:02
  • 8 Rise Again 4:58
  • 9 Ajo 7:25