Shukhi Manush Er Gaan 2015

Shaik Salekin
  • 1 Shukhi Manush Er Gaan 3:51
  • 2 Humayun (Tribute to Humayun Ahmed) 4:26
  • 3 Shopno Dekhar Shahosh 3:10
  • 4 Conversation 3:23