Onno Shomoy 2002

Artcell
  • 1 Onno Shomoy 4:53
  • 10 Olosh Shomoyer Parey 6:23
  • 2 Bhul Jonmo 6:27
  • 3 Poth Chola 7:01
  • 4 Rupok (Ekti Gaan) 8:29
  • 5 Mukhosh 5:31
  • 6 Rahur Grash 7:31
  • 7 Itihash (Shomoy/Odrishto) 6:12
  • 8 Krittim Manush 6:18
  • 9 Obosh Onubhutir Deyal 6:48