Prahelika 2 2014

Obaid Rahman
  • 1 Adhar 6:05
  • 2 Ekhono 4:13
  • 3 Bimurto 4:10
  • 4 Pashobik 5:04
  • 5 Ebong 3:56
  • 6 Brohmogrostho 6:21
  • 7 Shikarokti 4:48