Tor e Shohore 2017

Nonta Biskut
  • 1 Tor E Shohore 3:25
  • 2 Poradhin 3:55
  • 3 Opurnota 3:40
  • 4 Tumi Mukhosh 4:33
  • 5 Prithibi Shundor (Album Version) 3:39
  • 6 Shilpo Amar 4:13
  • 7 Olosh Prohor 3:48
  • 8 Shohoj Manush 4:33