Bortomanota 2017

Scarecrow
  • 1 Bishdaat 4:54
  • 10 Paromanobik Nishash 4:45
  • 2 Ondho Bisshash 6:19
  • 3 Bidrohe 4:24
  • 4 Grohantor 5:50
  • 5 Ghun 6:07
  • 6 Opar 5:27
  • 7 Prayshchitto 5:29
  • 8 Prottahoto 5:04
  • 9 Chaya Shorir 6:00