Hajar Bhooter Rajar Doya 2013

Ajob
 • 1 Mon Dashi 2:10
 • 10 Podda Nodi 9:22
 • 11 Hajar Bhooter Rajar Doya 3:30
 • 2 Bolo SHorup 5:01
 • 3 Tore Dekhe 3:27
 • 4 Udashi 4:12
 • 5 Shobhabe Obhabe 4:29
 • 6 Shobar 4:58
 • 7 Khacha 6:26
 • 8 Obhimane 2:45
 • 9 Kamar Beta 3:51