Ekhanae Shesh Noy 2016

Poraho
  • 1 Ebhabei Shuru 3:24
  • 10 Durey Chole Jao 4:00
  • 2 Naam Chara Gaan 4:52
  • 3 Ondho Bisshash 4:23
  • 4 Jani Nei 5:10
  • 5 Pret 4:47
  • 6 Shopno Gaan 4:28
  • 7 Odrishto 4:06
  • 8 Bhashoman 3:36
  • 9 Purono Gaan 4:04