Montro 2016

Raihan Firoz Nazim
  • 1 Onno Shomoy 4:03
  • 2 Biborton 4:14
  • 3 Je Chuye Jay 5:16
  • 4 Mone Ki Pore 5:05
  • 5 Jibon O Shomoy 4:15
  • 6 Purnota 5:03
  • 7 Oshimotto 4:52
  • 8 Dui 3:35
  • 9 Montro 3:24