Bishshasher Ekta Bepar 2014

Jajabor Band
  • 1 Bishshasher Ekta Bepar 7:58
  • 2 Baram Khana 5:29
  • 3 Kaliya 4:56
  • 4 Raj Shinghason 7:03
  • 5 Itor 6:24
  • 6 Bolshorup 8:31
  • 7 Besto Nogor 5:00