Bhalobashar Diney 2012

Various Artists
  • 1 Mon 4:57
  • 10 Boli Boli Kore 5:00
  • 2 Moner Name Chiti 4:49
  • 3 Eki Chowa Dile 4:44
  • 4 Aj Tumi 4:27
  • 5 Katena Somoy 4:24
  • 6 Chokhete Chokh 4:23
  • 7 Amay Chere 4:31
  • 8 Bhalobasha 4:32
  • 9 Akash Debo 4:56