Poraho 2011

Poraho
 • 1 Dushshopno 4:18
 • 10 Mrittu 3:56
 • 11 Shopnolke(unplugged) 4:05
 • 2 Shopnolke 4:02
 • 3 Tomay chere 3:47
 • 4 Poraho 4:45
 • 5 Shunnota 3:51
 • 6 Proshno 4:32
 • 7 Tomay 5:17
 • 8 Otit 3:42
 • 9 Jonmobhumi 4:42