Attotshorgo 2012

Karnival
  • 1 Attotshorgo 5:52
  • 2 Shobuj Bagan 3:27
  • 3 Bhongnomonoshkota 4:32
  • 4 Bijatio 1:26
  • 5 Opodebota 4:33
  • 6 Otit 5:27
  • 7 Obantor 4:10
  • 8 Gholate 3:41
  • 9 Oshomo 12 6:12