Prem Shikari (Balam featuring) 2008

Various Artists
  • 1 Prem Shikari 4:43
  • 10 Bhurrey 4:22
  • 2 Meghla Bikel 4:37
  • 3 Doyal 4:39
  • 4 Bhalo Bhalo Lage Na 4:24
  • 5 Golper Dinga 4:36
  • 6 Mon Majhi 4:15
  • 7 Bhoboghurey 5:02
  • 8 Rang Dilo 3:52
  • 9 Khacha 4:51