Poizon Green

Poizon Green
  • 1 RIP Veronica 6:53
  • 2 Oshusto Ami 5:52
  • 3 Bhokti 4:46
  • 4 Yabayey 4:33
  • 5 Adhar Nari Shomipe 8:14
  • 6 Laash Kata Ghor 7:24
  • 7 Manobi 5:25
  • 8 Kafon 5:03
  • 9 Alada 8:29