Dhaka Say Karachi 2021

Sheikh Dina / Ahsan Bari
  • 1 Dhunno 3:54
  • 2 Soki 3:09
  • 3 Badshahi 4:17
  • 4 Paakhi 6:54