Dhrubotara 2007

Face 2 Face
 • 1 Dhrubotara 4:41
 • 10 Bangladeshi Bhai 4:04
 • 11 Keno Ei Mon 3:34
 • 12 Je Meye 4:59
 • 13 Aaj Tumi 3:15
 • 14 Helicopter 4:12
 • 2 Ek Akasher Tara 3:06
 • 3 Shukh Bishadey 4:59
 • 4 Khuje Pai 5:02
 • 5 Dhattarika 2:58
 • 6 Matir Bichana 4:48
 • 7 Brishti 3:54
 • 8 Dushtu Chele 4:04
 • 9 Shopno Gulo 5:38