Asroy 2005

Kronic
 • 1 Nishiddho Nogori 5:37
 • 10 Tumi Nei 4:27
 • 11 Asroy 4:37
 • 12 Fresh, Meat, Vegetables 2:43
 • 2 Ochena Onubhuti 5:34
 • 3 Obhishopto 3:36
 • 4 Proshno 4:29
 • 5 Shesh Patay (Shesh Rokkha) 4:37
 • 6 Opekkha 5:02
 • 7 Sroshta 4:32
 • 8 Dead Man Walking 5:03
 • 9 Biponno 6:15